Algemene voorwaarden

Artikel 1

Het aanvragen van handelsinformatie en het gebruik van de webstek impliceren de acceptatie van deze voorwaarden.

Artikel 1 bis (betalingsvoorwaarden, duurtijd en verlengingen van de abonnementen)

Onze facturen zijn na ontvangst, contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met :
- een forfaitaire schadevergoeding van 15% en met een minimum van 150 Ä.
- verwijlintresten van 2% per maand op het netto factuurbedrag, waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand geldt.
De abonnementen worden op de verjaardagsdatum van de onderschrijving automatisch verlengd aan de lopende tarieven. De klant/abonnee kan het abonnement ten allen tijde, maar ten laatste 24 uur voor de vervaldag opzeggen. De opzeg dient via de speciale link in het klantenportaal te gebeuren. Er worden in geen enkel geval terugbetalingen gedaan.

Artikel 2 (eigendom van de gegevens)

Informaties verstrekt via Credit-Consult.zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de cliŽnt. Zij zullen nooit bekend gemaakt of doorgegeven worden aan derden. Het niet nakomen van deze clausule zal de cliŽnt verplichten tot het vergoeden van de door C-C geleden schade. De informaties zullen in hun originele vorm worden terugbezorgd zodra C-C erom vraagt. Voortverkoop van onze gegevens is strikt verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating. De monitoring (opvolging) en de screening (export van kredietlimieten in Excel) mogen alleen gebruikt worden voor het opvolgen en/of screenen van eigen klanten, leveranciers en/of concurrenten.
C-C biedt uitsluitend de mogelijkheid aan om haar databank voor eigen/intern gebruik te raadplegen. C-C verkoopt geen gegevens. Alle gegevens blijven steeds de morele en commerciŽle eigendom van C-C. Het is tevens verboden gegevens van de website te kopiŽren zonder uitdrukkelijke toelating.

Artikel 3 (verantwoordelijkheid)

C-C kan niet instaan voor de juistheid van de geleverde informatie en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt door onachtzaamheid, of door welke handeling of het nalaten hiervan, of om welke reden dan ook, met betrekking tot het verkrijgen van, verzamelen en doorgeven van voornoemde inlichtingen en evenmin vanwege vertraging in het leveren van informatie.

Artikel 4 (idem)

Het is vanzelfsprekend dat C-C geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen omtrent de diensten die door andere, al dan niet gelijkaardige bedrijven worden gepresteerd door bemiddeling van C-C zoals bv voor de internationale rapporten.

Artikel 5 (idem)

De cliŽnt ontlast ons van alle aansprakelijkheid inzake verkregen informatie en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse mededeling aan derden. Informatie wordt te goeder trouw gegeven maar C-C kan niet borg staan voor volledige of gedeeltelijke juistheid ervan. De matige prijs van de informatie bevestigt dat zij niet kan worden geassimileerd met een verzekeringspremie die de solvabiliteit waarborgt. Onze informaties vormen slechts een deel van de elementen die onze cliŽnt in staat stellen zich een idee te vormen over de financiŽle situatie van een derde.

Artikel 6 (geheimhouding)

De naam Credit-Consult zal nooit, zonder uitdrukkelijke toelating, worden bekend gemaakt als bron van de informatie. De gebruiker stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolgingen en het betalen van schadevergoedingen voor alle kosten als gevolg van de niet naleving van onze algemene voorwaarden. C-C is niet verplicht de bronnen van haar informaties kenbaar te maken, noch haar werkwijze.

Artikel 7 (internationaal)

Voor de internationale rapporten heeft Credit-Consult een partenariaat afgesloten met GSV Informacions Comercials SL. De abonnee die via CC units aankoopt zal de rapporten bestellen via de site van GSV. Aangekochte units worden niet teruggenomen en blijven 3 jaar geldig.

Artikel 8

Omtrent welk geschil ook zijn de Rechtbanken van Brussel bevoegd. De proceduretaal is het Nederlands.